KVALITET & MILJØ

Med kvalitet mener vi kundens opplevelser av oss, vår service og kvalitet på leverte produkter og tjenester. Vi ser på kvalitet i ett helhetsperspektiv der vårt mål er å alltid overgå kundens forventninger.

Med miljø, mener vi at vi skal være bevisste miljøavtrykket vi setter, og minimere energiforbruk og finne miljøvennlige alternativer til driftens ulike aspekter.

 

• Vi følger gjeldende miljølover og andre krav, vi skal overholde gjeldende lover, forordninger og bestemmelser.

• Vi skal stadig forbedre oss på miljøarbeid og redusere selskapets energiforbruk. Vi skal finne nye miljøvennlige alternativ og minimere transportbehovet.

• Selskapet skal arbeide forebyggende i vårt kvalitetsarbeid og være en lærende organisasjon.

• Gjennom kontinuerlig oppfølging og kompetanseutvikling sammen med våre kunder og leverandører vil vi føre kvalitetsarbeidet fremover i selskapet.

• Vi skal møte våre kunder på en vennlig og profesjonell måte. Vår måte å møte kunder på skal preges av en positiv holdning og høy servicegrad.

• Vi skal levere produkter eller tjenester som skal ha den kvalitet som kunden forventer seg.

• Vi skal lytte og være åpne til våre kunders krav til kvalitet, dette skal bidra til å utvikle vårt selskap i fremtiden.

• Vi utvikles kontinuerlig gjennom nye innovasjoner og stadig forbedringer. Dette skal hjelpe oss å finne løsninger på våre kunders akutte og langsiktige behov og utfordringer.

 

 

Etiske krav til leverandører

 

1.  Formålet med Busspart Norge AS sine etiske krav til leverandører

Formålet med Busspart Norge AS sine etiske krav til samarbeidspartnere er å sikre at firmaets leverandører og deres underleverandører har et bevisst og forpliktende forhold til firmaets etiske krav, slik presentert i dette dokumentet. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av Busspart Norge AS sine etiske krav. Disse kravene er en del av kontrakten med Leverandøren, med egne bestemmelser som regulerer overtredelse, jf. pkt. 11.

2.  Generelle menneskerettigheter

Leverandøren skal respektere internasjonale menneskerettigheter og skal unngå å medvirke til noen form for brudd på menneskerettighetene. Leverandøren skal respektere personlig integritet, personvern og andre individuelle rettigheter.

3.  Lønns og arbeidsvilkår

For ansatte hos Leverandøren, og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, gjelder følgende:

 1. Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
 2. Der det ikke finnes allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale, skal Leverandøren først se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde, og deretter alternativt til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende områder. Leverandøren skal fastsette lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse.

4.  Arbeidstakerrettigheter

Busspart Norge AS legger ILOs kjernekonvensjoner til grunn også for sin virksomhet, noe som innebærer at:

 1. Leverandøren ikke skal tillate noe form for barnearbeid1
 2. Leverandøren ikke skal medvirke til noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid2
 3. Leverandøren ikke skal medvirke til diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, etnisk tilhørighet, religion, alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet3
 4. Leverandøren skal sørge for at arbeidsmiljøet alltid er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd4. Leverandøren skal gjøre sitt ytterste for å kontrollere farer og forta nødvendig tiltak for å unngå ulykker og arbeidsrelaterte skader.

 

2 Jf. bestemmelsene i ILO konvensjonene nr. 29 om tvangsarbeid og 105 om slavearbeid.1 Jf. bestemmelsene om barnearbeid i FNs barnekonvensjon art.32, samt ILO konvensjonen nr. 138 om minstealder og 182 om barnearbeid.

3 Jf. bestemmelsene i ILO konvensjonene nr. 100 om likelønn og 111 om diskriminering.

4 I tråd med bestemmelsene i ILO konvensjonen nr. 155 om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet.

 

 1. Leverandøren skal respektere retten til å slutte seg til eller etablere fagforeninger, og til å gjennomføre kollektive forhandlinger5
 2. Leverandøren skal sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller de krav til minstelønn og arbeidsvilkår som følger av relevant lovgivning, og/eller landsomfattende tariffavtale, i det landet arbeidet utføres.

 

5.  Miljø

Busspart Norge AS jobber systematisk for å redusere påvirkningen på det ytre miljø. Tilsvarende skal Busspart Norge AS sine Leverandører ha et effektivt system for å minimere negativ miljøpåvirkning fra egen virksomhet, og foretrekke løsninger som gir redusert støy, energi- og ressursbruk, og reduserte utslipp.

6.  Forretningsetikk

Korrupsjon og andre økonomiske misligheter aksepteres ikke. Leverandøren skal arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, utpresning og hvitvasking.

Som ledd i dette skal all betaling som Leverandøren foretar i forbindelse med kontrakten med Busspart Norge AS skje ved bruk av elektronisk betalingsmiddel. Tilsvarende skal lønn og annen godtgjørelse utbetales til den enkelte mottakers bankkonto. Leverandøren skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter.

Busspart Norge AS stiller krav om at Leverandøren skal ha et etisk regelverk som gjelder for Leverandørens ansatte. Regelverket skal inneholde et forbud mot å tilby, love eller gi utilbørlige fordeler til kunder, leverandører og offentlig ansatte. Tilsvarende gjelder for mottak av slike fordeler. I tillegg skal Leverandøren:

 1. leve opp til de forventninger om profesjonell og ansvarlig opptreden som det er rimelig å kreve tilfredsstilt av Leverandørens virksomhet, og
 2. sørge for undersøkelser av forhold der det er rimelig å anta at korrupsjon kan ha funnet

 

7.  Habilitet

Leverandøren skal sørge for at ressurser som brukes i leveranse til Busspart Norge AS ikke har bindinger til personer eller virksomheter som gjør at ressursen kan være inhabil. Dersom en ressurs kan anses å representere Busspart Norge AS og motpart samtidig, anses ressursen som inhabil.

Leverandøren skal overholde krav til habilitet og rapportere om tilfeller av mulig inhabilitet.

Busspart Norge AS har rett til å avvise bruk av ressurs som kan være inhabil.

8.  Konkurranse

Leverandøren skal under ingen omstendigheter forårsake eller være del av generelle eller spesielle konkurransereguleringer som ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen opptreden som ikke er i overenstemmelse med konkurranselovgivningen.

 

5 Jf. bestemmelsene i ILO konvensjonene nr. 87 om foreningsfrihet og 98 om kollektive forhandlinger.

9.  Speiling av kontraktsvilkår

Leverandøren forplikter seg til å speile alle rettigheter og forpliktelser som fremgår av disse retningslinjene i de kontrakter Leverandøren inngår med underleverandører.

10.  Inspeksjoner og rapporter

Busspart Norge AS kan kreve dokumentasjon på at de etiske kravene som stilles her etterleves, og kan gjennomføre inspeksjoner hos Leverandøren og dennes underleverandører for å påse at Busspart Norge AS sine etiske krav etterleves.

Leverandøren forplikter seg til å utlevere relevant og nødvendig dokumentasjon som Busspart Norge AS ber om.

Dersom partene avdekker avvik fra Busspart Norge AS`s etiske krav i kontraktsperioden, kan partene avtale, avhengig av avvikets alvorlighetsgrad, en tidsfrist for når forholdet skal være brakt i orden.

Leverandøren skal umiddelbart rapportere brudd på Busspart Norge AS etiske krav som Leverandøren oppdager i egen virksomhet eller hos underleverandører. Leverandøren skal umiddelbart iverksette nødvendige self-cleaning tiltak for å avhjelpe de aktuelle brudd.

11.  Konsekvenser av brudd

Ved brudd på Busspart Norge AS sine etiske krav skal Leverandøren implementere nødvendige self- cleaning tiltak slik at Busspart Norge AS sin tillit til Leverandøren kan gjenopprettes. Dersom tillit ikke kan gjenopprettes gjennom self-cleaning tiltak, samt ved ikke uvesentlige brudd, har Busspart Norge AS rett til å:

 

 1. heve kontrakten med Leverandøren. Dette gjelder selv om dette ikke er avtalt uttrykkelig i den enkelte kontrakt.
 2. utelukke Leverandøren fra fremtidige kontrakter med Busspart Norge

 

12.  Erklæring

Som leverandør til Busspart Norge AS erklærer vi herved at vi har forstått og oppfyller Busspart Norge AS sine etiske krav til leverandører. Det samme gjelder eventuelle underleverandører som vil bli benyttet av oss i forbindelse med oppfyllelse av en avtale. Vi er innerforstått med at vi og våre underleverandører, er forpliktet til å etterleve Busspart Norge AS etiske krav til leverandører i hele kontraktsperioden.

Busspart Norge AS, har startet arbeidet med mål om å bli ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifiserte.

Halvor-139x300
IMG_9911_edit